Svenska
Deutsch

Min bakgrund

 

Utbildningar

Jag som står bakom Internet Reflexion® och företaget Internet Reflexion Sweden AB heter Kenneth Bernhard Berger och har bl a följande utbildningar.

Från Uppsala Universitet har jag två forskningsförberedande examina på magisternivå inom religionsvetenskap, beteendevetenskap och humaniora.

Jag har också under några terminer studerat teologi på forskningsnivå vid Faculté de Théologie Protestante, l'Université des Sciences Humaines de Strasbourg, som franska statens stipendiat.

Vid Åbo Akademi har jag avlagt filosofie doktor-graden i religionsvetenskap och religionspsykologi. En länk till min doktorsavhandling finner du här. Några impressioner från min disputation - inledningsanförandet som också presenterar avhandlingen - finner du i denna You Tube-länk.

Min viktigaste psykoterapeutiska utbildning är en omfattande utbildning i psykodrama, gruppsykoterapi och sociometri vid Svenska Morenoinstitutet i Stockholm till psykodramaregissör CP. Tidsmässigt sträcker sig denna utbildningsprocess över en period av mer än 20 år och förbereder för arbete, både med individual- och gruppsykoterapi.

Inom ramen för psykodramautbildningen har jag bl a skrivit arbetet Tele - distans och närhet på scenen och i livet, Stockholm 2005.

I anslutning till min praktisk-teologiska utbildning före min prästvigning och fortlöpande under de många år jag tidigare arbetat som församlingspräst har jag också genomgått ett flertal olika själavårdsutbildningar och utbildningar i bl a konflikthantering, parsamtal, krishantering, sorgebearbetning och samtalsmetodik.

 

Praktisk erfarenhet

De i detta sammanhang relevanta erfarenheterna är främst omkring 20 års tidigare arbete som anställd församlings- och turistpräst i både storstads- och glesbygdsförsamlingar inom Svenska kyrkan. Fokus i mitt arbete har här alltid legat på terapeutiska, existentiella och vägledande samtal, enskilt och i grupp, och på själavård (Spiritual Councelling). Olika typer av parsamtal har också varit en ofta förekommande arbetsuppgift.

Under flera år har jag också arbetat med psyko-socialt och terapeutiskt behandlingsarbete bland ungdomar med bl a familjerelaterad, social, psykisk och missbruksproblematik.

Jag har därutöver arbetat med olika perspektiv på grupprocesser inom verksamhetsgrupper och arbetsgrupper i olika församlingar samt i andra organisations- och arbetsplatssammanhang. Frågor framför allt kring det psykosociala arbetsklimatet, särskilt konflikthantering, har här varit viktiga. Frågor som rör relationerna mellan olika medarbetarkategorier, mellan ledning och anställda samt mellan anställda och frivilliga, så väl som s k hierarkifrågor, har ständigt varit föremål för mitt intresse.

Krishantering och sorgebearbetning har dessutom varit ett ständigt återkommande arbetsområde. Här har jag arbetat både med individuella samtalskontakter och med insatser genom gruppsittningar av olika karaktär.

Under de många tidigare åren som anställd församlingspräst, också i arbetsledande position, har jag haft ett flertal olika handledningsuppdrag.

I flera år har jag genom Svenska Morenoinstitutet varit medansvarig i undervisning i psykodrama, gruppsykoterapi och sociometri, på olika utbildningsnivåer, både i Tyskland och i Estland. Jag är medlem i Svensk psykodramaförening.

 

Livsfrågesamtalen är inte bundna till en viss konfession

Att jag är prästvigd i Svenska kyrkan och har en lång tidigare församlingsprästerfarenhet betyder inte att jag i mitt erbjudande om life coaching och existentiella samtal skulle vara bunden till en viss konfession eller troshållning. Alla, oavsett eventuell religiös eller livsåskådningsmässig förankring – vare sig man betraktar sig som troende, agnostiker eller ateist – är välkomna till professionella samtal med mig.

Min egen hållning och livssyn i detta sammanhang har egentligen bara en betydelse: att jag hyser en djup och självklar respekt för den livshållning och det synsätt, som den som kommer till samtal hos mig har. Jag har inte någon som helst ambition eller rätt att söka överföra mina egna eventuella synsätt eller övertygelser på en medmänniska, som kommer till professionella samtal med mig.

Detta betyder att jag välkomnar alla – oavsett livsåskådningsförankring eller livssyn - också till de existentiella samtalen och till life coaching. Dessa samtal sker aldrig utifrån mitt betraktelsesätt, utan alltid med utgångspunkt i den samtalssökandes perspektiv.

Samtidigt menar jag att det är en ärlighetsfråga, att jag deklarerar min egen yrkes- och utbildningsmässiga bakgrund, men när jag gör det går det inte att undvika att indirekt aktualisera frågan om min egen eventuella livsåskådningsmässiga eller konfessionella hemvist. Det viktigaste är här dock inte den konfessionella förankringen i sig, utan den kunskap och den mångåriga erfarenhet av professionella samtal av olika karaktär, som denna min bakgrund innebär. För undvikande av missförstånd vill jag understryka, att jag nu inte innehar någon prästtjänst inom Svenska kyrkan men också utan prästtjänst förblir jag en vigd eller ordinerad evangelisk-luthersk präst.

 

Möjliga samarbetspartners vid uppdrag för företag, myndigheter och organisationer

I anslutning till uppdrag för företag, myndigheter och organisationer på gruppnivå har jag möjlighet att samarbeta med andra professionellt utbildade och djupt kompetenta personer, med vilka jag tidigare också i andra sammanhang genomfört olika konsultativa projekt – i den mån det önskas och bedöms som nödvändigt för att kunna genomföra varje specifikt överenskommet och genom avtal reglerat uppdrag.