Svenska
Deutsch

Metoder

 

Samtal, kommunikation och reflexion

Den verbala kommunikationen, samtalet och reflexionen är alltid utgångspunkten i det som Internet Reflexion® erbjuder. Vi arbetar med utgångspunkt i olika kommunikationsteorier och samtalsterapeutiska teorier, som har det gemensamt att de är psykodynamiska, samtidigt som de inte försummar det interpersonella betraktelsesättet.

Vårt psyke precis som vår kropp bär på energi, som kan påverka oss på ett positivt eller negativt sätt. Psykodynamiska terapeutiska metoder fokuserar på dessa psykiska energiladdningar och intresserar sig därför inte bara för den yttre verkligheten, utan också för våra inre psykiska processer.

Inte bara tankegods, utan också känslor, längtan, förhoppningar och farhågor, drömmar och fantasier bearbetas i de terapeutiska samtalen. Det innebär också att den enskilda människans livshistoria är av stor betydelse i samtalen. I våra tidiga upplevelser och i våra livserfarenheter genom åren finns nycklar till våra aktuella tankar, känslor och förhållningssätt.

Vi reflekterar också kring och bearbetar den s k interpersonella nivån. Det betyder att vi intresserar oss för det som sker mellan människor. Att vara människor innebär bl a att stå i olika relationer: till sig själv och sin inre tanke- och känslovärld, men också till omgivningen, till människor, händelser och symbolladdade föremål i vårt samhälle och i vår värld.


 

 

Gruppsessioner och gruppseminarier

Också i en grupp utgår vi från reflexionen och gruppsamtalet. Men en gruppsittning erbjuder också andra möjligheter. Med upplevelseaktiverande och handlingsorienterade metoder når både rådgivningen och träningen till nya förhållningssätt och ny handlingsberedskap bättre resultat.

Vi beskriver inte bara situationen verbalt, utan har också möjlighet att gestalta den, varigenom vi har lättare att uppleva och förstå den. Det finns en gammal mänsklig insikt, som säger oss att vi bäst förstår och lär oss av det som vi gör. Gestaltningen sker bland annat genom olika rollövningar, som bygger på beprövade och allmänt erkända gruppsykoterapeutiska och grupprocessteorier. I Internet Reflexion®s arbete är i det här sammanhanget psykodrama, som teori och metod, den viktigaste. Genom aktion, rollgestaltning och rollövningar aktiveras känslan för det egna ansvaret och inlevelseförmågan tränas och förstärks. Spontanitet och kreativitet är här honnörsord. Genom hela processen medvetandegörs och förtydligas ett etiskt förhållningssätt, både på den individuella nivån och i gruppen.

Inte bara tankar, utan också känslor, drömmar, förhoppningar och farhågor står i fokus på samma sätt som i de enskilda samtalen. Men varje gruppdeltagare bestämmer själv hur mycket av sitt inre han eller hon vill låta komma till uttryck. Internet Reflexion®s arbetssätt rymmer inte några tvingande metoder eller sådana, som bygger på grupptryck eller gruppförväntningar. Respekten för individens integritet väger alltid tyngst. Möjligheten att göra en situation i en grupp inte bara kunskapsmässigt, utan också känslomässigt gripbar och förståelig, har visat sig vara särskilt effektiv. Detta gäller inte bara enskilda samtal utan också gruppsittningar.

De metoder som Internet Reflexion® använder sig av i arbetet med olika grupper befrämjar öppna och ärliga möten mellan människor, vidgar gruppdeltagarnas olika möjliga handlingsalternativ och frigör deras handlingsförmåga. Metoderna innebär samtidigt en möjlighet till personlig utveckling, växt och mognad, både i ett pssykologiskt, social, existentiellt och etiskt hänseende. Vad detta betyder av positiva effekter för företag, myndigheter och organisationer kan inte nog understrykas.

 

 

 

Nya perspektiv


Genom olika tekniker möjliggörs ett perspektivbyte. Både i det enskilda samtalet och i gruppsittningar är förmågan att kunna betrakta sig själv, andra människor och själva situationen på ett nytt sätt av en avgörande betydelse för möjligheten till förändring.

Särskilt i konflikthantering är förmågan att byta perspektiv grundläggande för konfliktens fortsatta utveckling. Men också vid yrkeshandledning, teamutveckling och coaching ger nya perspektiv mycket viktiga erfarenheter, som kan ligga till grund för en förändring i önskad riktning.

 

 

 

Att bli medveten om sina roller

Medvetenheten om de egna rollerna och om de olika roller som finns i en arbetsgrupp tränas genom de metoder som Internet Reflexion® erbjuder. Förståelsen för att en grupp kan tvinga in den enskilde i en roll, som han eller hon egentligen inte vill ha, ökar samtidigt. Denna insikt är en av de många kunskaper om grupprocesser, som genom Internet Reflexion®s metoder kan erövras. Att förstå något av en grupps förmåga, att utöva tvång i relation till den enskilde, och en enskild medlems möjligheter att på ett destruktivt sätt påverka delar av eller en hel grupp, är av en avgörande betydelse, för förståelsen av och för att kunna komma tillrätta med t ex mobbnings- eller utfrysningstendenser eller andra mycket destruktiva gruppkulturer och aktionsmönster.

I det enskilda samtalet kan också ett särskilt intresse ägnas åt våra olika roller, om så önskas och bedöms som motiverat.