Svenska
Deutsch

Personuppgifter, sekretess och

integritet

 

Sekretess och absolut tystnadsplikt

Att alla de samtal som förs genom Internet Reflexion® är omgärdade av sträng tystnadsplikt, sekretess och slutenhet, av vad som följer både enligt svensk lagstiftning (Offentlighets- och sekretesslag, SFS 2009:400) och enligt det regelverk, som är knutet till en av mina professioner utöver min psykoterapeutiska kompetens (Absolut tystnadsplikt, 31 kapitlet, 9 §, Kyrkoordning för Svenska kyrkan), är en självklarhet som knappast behöver påpekas.

I den mån sekretesslagen och den absoluta tystnadsplikten någon gång skulle komma att stå i konflikt med varandra är det den sistnämnda som för mig har företräde. Detta betyder att personliga uppgifter, som lämnats i de personliga samtalen, aldrig någonsin kommer att yppas eller lämnas ut. Slutenheten är total.

I det följande deklareras också, som brukligt är på internetsidor, till Internet Reflexion®s hemsida kopplade personuppgifts-, säkerhets-, sekretess- och integritetsfrågor.

 

Personuppgifter som lämnas via elektronisk kommunikation

De personuppgifter och uppgifter om personliga omständigheter som lämnas genom kontaktformuläret är sekretessbelagda och kommer aldrig att lämnas ut. De förvaras, så länge en samtalskontakt pågår, på ett betryggande sätt, som motsvarar journalföringens krav. Detta gäller givetvis också uppgifter som lämnats via e-post, men e-post bör undvikas, när personliga och identifierande uppgifter skickas. Se vidare om informationen om kryptering.

Uppgifter rörande företag, myndigheter och organisationer omges med samma högst ställda krav på sekretess som vad gäller personliga uppgifter.


Internet Reflexion® har gjort allt, vad som är tekniskt möjligt, för att den elektroniska överföringen av uppgifter ska kunna ske på ett ur sekretessynpunkt säkert sätt. När kontaktformuläret används, sker överföringen till Internet Reflexion® med både SSL- och PGP-kryptering.

Den som önskar en samtalskontakt via Internet Reflexion® och därför använder sig av hemsidans kontaktformulär accepterar därigenom samtidigt denna skriftliga elektroniska kommunikationsmöjlighets säkerhetsnivå.

E-postmeddelanden som skickas från Internet Reflexion® till dess samtalsparter innhåller aldrig identifierbara personliga uppgifter.

Det bör observeras att SSL- och PGP-krypteringen bara fungerar, om Internet Reflexion® kontaktas via kontaktformuläret på sidan Kontakt. Den som skickar ett e-postmeddelande till Internet Reflexion®s e-postadress genom sitt eget e-postkonto är beroende av de säkerhetsnivåer som där erbjuds och för dessa kan Internet Reflexion® givetvis inte ge några garantier.

 

Sekretess, säkerhet och integritet vid bokning, betalning och genomförande av videosamtalen

Bokningssystemet och förutsättningarna för videosamtalsuppkopplingen har utarbetats med tanke på mycket högt ställda krav på säkerhet, sekretess och integritet. Därför används det system av inloggningsuppgifter respektive bekräftelsekod som beskrivs på sidan Hur fungerar det?.

Kortbetalningsfunktionen är utformad enligt de internationella kortföretagens mycket högt ställda säkerhetskrav.

Internet Reflexion® har bedömt Skype™s videosamtalssystem som det mest lämpade Internetsystemet, både ur teknisk synvinkel och ur säkerhetssynpunkt.

När man som samtalspart använder sig av den av Internet Reflexion® erbjudna videosamtalsfunktionen via Skype™, accepterar man samtidigt detta systems säkerhets-, sekretess- och integritetsnivå. Skype™s videosamtalsprogramvara används därutöver både av Internet Reflexion Sweden AB och av dess samtalsparter i enlighet med Skype™s på dess hemsida deklarerade säkerhet, integritetspolicy, villkor och policyer.

Integritet vid ett professionellt samtal är en fråga om ömsesidighet. Från Internet Reflexion®s sida visas alltid den djupaste respekt för den samtalssökandes integritet. Men också den professionella samtalsparten har ett legitimt integritetsbehov. Det betyder, att ett samtal kan komma att avbrytas, om videosamtalsfunktionen på något sätt missbrukas.

 

Cookies

Den enda cookiefunktion, som är kopplad till Internet Reflexion®s hemsida, är dels den gängse lagring i besökarens egen webb-läsare, som kan förekomma, för att vid ett senare besök på hemsidan snabbare kunna ladda upp sidorna, dels underlag i hemsidans server för rena statistikuppgifter om antalet besök på hemsidan och dels följande två cookies med här angivna specifika funktioner i enlighet med vad som krävs enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation. Det finns möjlighet att erhålla ytterligare information om cookies genom Post- och telestyrelsens hemsida.

1. Cookienamn: tads. Värd: free.timeanddate.com. Sökväg: /. Skicka vid: Alla typer av förbindelser. Förfaller: Vid sessionens slut. Funktion: Anger korrekt officiell tid (CEST) på några av hemsidans undersidor, för att den som bokat videosamtal och Internet Reflexion® ska kunna utgå från samma tidsangivelse.

2. Cookienamn: PHPSESSID. Värd: www.internetreflexion.se. Sökväg: /. Skicka vid: Alla typer av förbindelser. Förfaller: Vid sessionens slut. Funktion: Möjliggör att kontaktformuläret på sidan Kontakt genom ett php-protokoll kan skickas till Internet Reflexion®.

Beträffande personliga uppgifter är det bara uppgifter, som den samtalssökande själv lämnar via kontaktformuläret, genom e-post eller vid bokning i det elektroniska bokningsschemat, som kommer till Internet Reflexion®s kännedom. Dessa uppgifter är, som uttryckligen meddelats, sekretessbelagda och kommer aldrig att lämnas vidare. Se ovan.