Svenska
Deutsch

Hur fungerar det i praktiken?


Bokning av videosamtal eller telefonsamtal

Både Du som privatperson och företag, offentlig förvaltning eller organisationer kan boka enskilda videosamtal (eller telefonsamtal) genom den elektroniska bokningskalendern, som Du når från sidan Tidsbokning.

Tidsbokning per telefon

Vill Du hellre boka ett videosamtal (eller ett vanligt telefonsamtal) per telefon, utan att behöva använda den elektroniska bokningskalendern, kan Du ringa mottagningen på nummer 070-548 82 42.

Då behöver Du inte heller först ha tagit kontakt genom kontaktformuläret.

1. Första kontakt genom kontaktformuläret

Men först måste Du kontakta Internet Reflexion® genom kontaktformuläret på sidan Kontakt, där Du anger för- och efternamn, födelseår, månad och dag samt Din egen e-postadress. Du har där också möjlighet att kort beskriva Din problematik eller dina samtalsönskemål. Födelsedatum är nödvändigt, eftersom Du enligt svensk lag måste vara minst 18 år, för att vi ska kunna genomföra samtalsterapi. Visssa uppgifter om Din problematik eller Ditt samtalsönskemål måste anges vid den första kontakten.

När Du använder kontaktformuläret på sidan Kontakt, överförs Dina personliga uppgifter till Internet Reflexion® i dubbelt krypterad form, dels genom ett s k SSL-certifikat och dels genom PGP-kryptering, för att skydda Din identitet och för att värna om sekretessen.

(Vid kontakt genom e-post bör inga personliga uppgifter lämnas, vilket betyder att e-post inte lämpar sig för den första kontakten, där Du lämnar vissa identitetsuppgifter och information om Din problematik eller Ditt samtalsönskemål. Se vidare informationen om kryptering.)

2. Svar med inloggningsuppgifter

Du får sedan ett svar från Internet Reflexion® med de personliga inloggningsuppgifter Du behöver för att Du, på ett säkert sätt som värnar om Din personliga integritet, ska kunna genomföra en bokning.

3. Bokning i det elektroniska bokningssystemet

Med inloggningsuppgifterna kan Du själv, när helst det passar Dig och om Du så önskar, logga in Dig och genomföra en tidsbokning av ett videosamtal i den elektroniska bokningskalendern. Inloggningportalen till bokningskalendern når Du via sidan Tidsbokning.

I samband med bokningen i det elektroniska bokningsschemat betalas hela samtalskostnaden, som för privatpersoner är 495 SEK (inkl 25 % moms) för en samtalssession om 45 minuter.

Villkor för ombokning och avbokning

En ombokning av videosamtalstiden kan Du själv göra, genom att logga in i den elektroniska tidsbokningskalendern, om det sker senast tre dagar (72 timmar) före avtalad tid.

Du kan inte själv göra någon avbokning i bokningskalendern, utan måste kontakta Internet Reflexion® per telefon 070-548 82 42 eller via kontaktformuläret. Tidpunkten för avbokningen som anses gälla är den, då meddelandet når Internet Reflexion®, i praktiken strax efter det att Du själv sänt iväg meddelandet.

Om en avbokning av samtalstiden måste göras av Dig och den sker senast en vecka före den avtalade tiden, återbetalas samtalskostnaden till Dig, efter ett administrativt avdrag på 50 SEK (inkl 25 % moms). Du återfår alltså 445 SEK (inkl 25 % moms).

Gör Du en avbokning senare än en vecka före avtalad tid, kommer 100 SEK (inkl 25 % moms) att tas ut i bokningsavgift och 395 SEK (inkl 25 % moms) kommer därmed att återbetalas till Ditt kortkonto.

Detta beror dels på att samtalstider inte ska behöva förbli outnyttjade med tanke på den stora efterfrågan, dels på att arbetstid låses upp vid sen avbokning och dels på att tjänsten redan har börjat tas i anspråk, genom att Dina samtalsönskemål har prövats före det att Du erhöll Dina inloggningsuppgifter. Ytterligare ett skäl är också att kortbetalningsföretagen tar ut en återbetalningsavgift.

När Du genomför en bokning innebär det samtidigt att Du accepterar dessa omboknings- och avbokningsvillkor.

Beträffande Distans- och hemförsäljningslagens ångerrätt

Om Du genomför en bokning i det elektroniska tidsbokningssystemet, efter det att Du har tagit kontakt med Internet Reflexion® och erhållit personliga inloggningsuppgifter, är den svenska Distans- och hemförsäljningslagens ångerrätt inte tillämpbar. Genom att Du via e-post eller kontaktformuläret har beskrivit något av Dina samtalsönskemål, har redan en s k anamnes börjat tas upp och samtalstjänsten anses därigenom redan ha påbörjats.

Genom att Du loggar in Dig och bokar en videosamtalstid i den elektroniska bokningskalendern, bekräftar Du, att Du informerats om att ångerrätten inte gäller för denna professionella videosamtalstjänst.

Däremot har Du självfallet alltid möjligheten att omboka eller avboka en samtalstid, i enlighet med villkoren för ombokning och avbokning, ovan.

Genom att Du bokar en videosamtalstid i det elektroniska bokningsschemat, bekräftar Du också dessa villkor.

Fullständiga villkor för bokning och betalning

Fullständiga villkor för bokning och betalning av videosamtal genom Internet Reflexion® finner Du här.

4. Bokningsbekräftelse med bekräftelsekod

Efter genomförd bokning erhåller Du en bokningsbekräftelse med en bekräftelsekod till Din angivna e-postadress. Med bekräftelsekoden indentifierar Du Dig på ett säkert sätt i samband med att själva videosamtalet kopplas upp via Skype™ vid den bokade tidpunkten.

5. Kvitto på betalning av samtalsarvodet

Efter den i anslutning till bokningen genomförda betalningen av samtalsarvodet, erhåller Du också ett kvitto, som sänds till Din e-postadress.

6. Samtalets inriktning

Du kan med andra ord inte göra en elektronisk tidsbokning, utan att först ha kontaktat Internet Reflexion® genom kontaktformuläret på sidan Kontakt, och där beskrivit Dina samtalsönskemål eller Din problematik. Har Du inte mer detaljerat beskrivit Dina önskemål eller Din problematik, kommer vi i anslutning till att samtalet kopplas upp gemensamt bestämma vilken karaktär samtalet kommer att ha.

En viss information måste dock alltid lämnas redan vid denna första kontakt genom kontaktformuläret, för att en bedömning ska kunna göras av huruvida problematiken eller samtalsönskemålet lämpar sig för videosamtal och ryms inom ramen för de erbjudna samtalstjänsterna.

För Dig som privatperson och för enskilda personer via ett företag, en myndighet eller en organisation kan videotelefonsamtalen vara av karaktären life coaching, fokusera på existentiella frågeställningar eller utgöra samtalsterapi (psykoterapi).

För företag, myndigheter och organisationer kan de individuella videosamtalen också ha temat professional coaching, enskild yrkeshandledning, enskild rådgivning i konflikthantering eller samtal kring etiska frågeställningar. Vad beträffar gruppseminarier för företag, se nedan.

Ett videosamtal genom Internet Reflexion® , som Du bokar via den elektroniska bokningskalendern, är 45 minuter långt.

 

 

Samtalskostnad och betalning

Privatpersoner

Samtalskostnaden för en videosamtalssession om 45 minuter är 495 fyrahundranittiofem) SEK (inkl 25 % moms) om Du är privatperson. Samtalsarvodet betalas, som ovan meddelats, i samband med att tidsbokningen i den elektroniska bokningskalendern genomförs.

Videosamtal för Dig som privatperson kan inte betalas på annat sätt än genom elektronisk betalning. Du betalar snabbt och säkert med PayPal™.

PayPal

Om Du inte har ett PayPal-konto kan Du ändå genomföra betalningen via PayPal™ som PayPal-gäst genom att ange Din kredit- eller betalkortsinformation. Följande betal- och kreditkort accepteras av PayPal™:

  • American Express
  • MasterCard
  • Visa

Eventuella kostnader för den elektroniska uppkopplingen av videosamtalet via Skype™ och Internet ansvarar Internet Reflexion® för.

Företag, myndigheter och organisationer

Företag, myndigheter och organisationer betalar vid individuell konsultation, oavsett samtalets inriktning, 1800 (ettusenåttahundra) SEK (inkl 25 % moms) för ett videosamtal om 45 minuter och kan, efter prövning och särskild överenskommelse i det enskilda fallet, erlägga betalning genom fakturering. Vid fakturering istället för kortbetalning kan dock inte bokning ske direkt i det elektroniska bokningssystemet.

 

 

Gruppseminarier för företag, myndigheter och

organisationer


För företag, myndigheter och organisationer erbjuder Internet Reflexion® gruppseminarier och gruppsamtal med karaktär av professional coaching, yrkeshandledning, konflikthantering och etisk genomlysning.

I anslutning till kontraktering kommer vi överens om på vilken plats och i vilka lokaler gruppsamtalen ska äga rum. Ibland har företaget eller organisationen egna lämpliga lokaler men ofta visar det sig att gruppsamtalen blir friare, mer dynamiska och kreativa, om de kan ske på en mer neutral plats, till exempel på en konferensanläggning eller kursgård.

Förfogar företaget eller organisationen över en kvalificerad videokonferensanläggning, som är kompatibel med de tekniska lösningar som Internet Reflexion® använder, kan dessa seminarier och gruppsamtal ske över nätet men Internet Reflexion® erbjuder här också möjligheten till gruppseminarier ”in real life”, dvs som reella gruppsittningar. För konflikthantering i grupp är av metodiska skäl i princip bara reela sittningar lämpliga.

Om gruppsittningar önskas som videokonferens är det synnerligen viktigt, att den tekniska kompatibilitetsfrågan är löst på ett nöjaktigt sätt i god tid före önskat konsultationstillfälle. Internet Reflexion® använder Skype™s system också för videokoferens i grupp. Både den så kallade Businessversionen och Skype Premium kan användas men också andra tekniska lösningar kan komma ifråga.

 

 

Skriftligt kontrakt

Inför uppdrag, som Internet Reflexion® erhåller via företag, myndigheter och organisationer och som innebär insatser på individ- eller gruppnivå, upprättas alltid ett skriftligt kontrakt som reglerar ömsesidiga förpliktelser och åtaganden.

Kontaktet innebär också en överenskommelse om uppdragets omfattning, kostnad och betalningsvillkor. Vi reglerar också de ömsesidiga villkoren för en eventuell uppsägning av kontraktet i förtid.