Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Svenska
Deutsch

Privatpersoner


Life coaching

Ibland behöver vi stanna upp och reflektera, tänka efter. Vi kanske upplever att vi har förlorat kompassriktningen i livet. Vi vet inte längre vad vi ska göra, kanske varken i det privata eller i vårt yrkesliv.

Vi kanske upplever att vi behöver fatta viktiga men svåra beslut. Vi försöker väga för- och nackdelar mot varandra. Vi söker se på oss själva på ett realistiskt sätt: var ligger våra styrkor (eller gåvor - vår förmåga, våra kunskaper och färdigheter)? Vilka är våra svagheter? Var finns det möjligheter till förändring?

Dessa och många andra frågor kan tas upp i ett life coaching-samtal. Vår livssituation behöver inte upplevas problematisk, för att life coaching ska vara givande eller meningsfull. Att få reflektera kring sin egen väg i livet med en samtalspart kan vara av stort värde, oavsett hur livssituationen ser ut.

Samtalet hjälper oss att konkretisera och specificera: vad vill jag? När ska jag ta itu med dessa mina planer? Hur ska jag gå tillväga?

 

Samtal om livsfrågor

Ibland behöver vi samtala med någon annan kring frågor med ett alldeles speciellt fokus. Det handlar om de s k livsfrågorna eller existentiella frågorna.

Det är frågor som är gemensamma för oss människor, stora och svåra frågor om livet och döden, om varifrån vi kommer och om vart vi är på väg. Den kanske viktigaste av dessa livsfrågor handlar nog om vad som är meningen med vårt liv. Finns det någon mening? Vad är rätt och vad är fel? Finns det något som är sant och riktigt? Hur kan jag vara trogen mig själv och min livsuppgift? Hur kan jag vara sann och trogen gentemot andra? Vad har jag för ansvar för andra människor?

De här stora frågorna brukar också tas upp i och ofta också besvaras av olika ideologier, politiska system, livsåskådningar och religioner. Men - och det är mycket viktigt - frågorna är samtidigt allmänmänskliga, de tillhör oss alla, och vi behöver reflektera kring dem oavsett vilken syn på livet vi har, vare sig vi tillhör eller bekänner oss till någon religion, ideologi eller annan livsåskådning, eller beskriver oss som icke troende.

 

Samtalsterapi eller psykoterapi

Samtalsterapi eller psykoterapi kan i och för sig rymma drag, både av life coaching och av livsfrågesamtal, men har ett alldeles speciellt syfte. Ett terapeutiskt syfte.

Samtalsterapi är med andra ord en behandlingsmetod, som innerbär att, genom ett terapeutiskt samtal med en professionell samtalspart med terapeutisk utbildning och erfarenhet, sträva efter en förändring av vårt psykiska tillstånd och vår handlingsförmåga.

Oftast handlar det i ett psykoterapeutiskt samtal först om att få insikt om hur vår situation ser ut, så att vi kan få en bättre förståelse för varför vi känner och agerar som vi gör.

I samtalsterapin eller psykoterapin ges vidare utrymme för en bearbetning av våra tankar och känslor, ja av själva situationen. Kan jag förändra mina tankebanor, min syn på mig själv och på andra, mitt förhållningssätt, mina känslomässiga reaktioner och mina handlingar? Hur? På vilket sätt?

Bearbetningen leder slutligen över till möjligheten till en nyorientering och en ny handlingsberedskap eller med andra ord ett nytt sätt att möta sig själv och omvärlden. Ett nytt sätt att se både på sig själv och på andra kan erövras.