Svenska
Deutsch

Villkor för användning av denna

webbplats

 

 

Den som besöker Internet Reflexion®s hemsida förutsätts följa allmänt accepterade regler för Internetanvändning. Hemsidan får inte användas för andra ändamål än de avsedda och dess upphovsrättsuppgifter måste respekteras. Detta betyder bl a att hemsidan inte får användas för kommersiella syften.

Det är inte heller tillåtet att från annan plats på Internet upprätta en länk till hemsidan utan skriftligt tillstånd från Internet Reflexion Sweden AB.

Länkar på Internet Reflexion®s hemsida till andra hemsidor är angivna, efter det att Internet Reflexion Sweden AB bedömt dessa sidor kunna vara av intresse för besökare på Internet Reflexion®s hemsida och därefter erhållit skriftligt tillstånd från dessa andra hemsidors ägare. Internet Reflexion Sweden AB ansvarar emellertid inte, vare sig för dessa hemsidors innehåll, funktion eller tillgänglighet.

Internet Reflexion®s hemsida tillhandahålls på Internet så som den är utformad, dvs i befintligt skick. Ansvaret för hemsidans användande ligger på användaren. När Du besöker hemsidan förutsätts det, att Du tagit del av och accepterat den på sidan Personuppgifter, sekretess och integritet angivna informationen om s k cookies eller kakor.

E-post och kontaktformulär får användas för avsett ändamål, under förutsättning att de på sidan Personuppgifter, sekretess och integritet angivna och erbjudna säkerhets- och sekretessvillkoren accepteras. När dessa elektroniska möjligheter till kontakt med Internet Reflexion® används, innebär det samtidigt ett accepterande av dessa elektroniska kommunikationsmetoders respektive säkerhetsnivå.

För den som på annat sätt skriftligen vill ta kontakt med Internet Reflexion Sweden AB finns postadress angiven på sidan Kontakt.

Vid ett utnyttjande av Internet Reflexion®s erbjudande om professionella videosamtal genom Skype™ accepteras, utöver vad som angetts på sidan Personuppgifter, sekretess och integritet, också de villkor som Skype™ ställer eller kan komma att ställa på dess användare av videosamtalsfunktionen. Dessa Skype™s villkor ligger emellertid utanför Internet Reflexion Sweden ABs ansvarsområde.

Vid bokning och betalning accepteras boknings- och betalningssystemens villkor. Villkoren för eventuell avbokning av bokade samtal förutsätts därmed också vara accepterade. P g a de erbjudna tjänsternas karaktär – professionella rådgivande och terapeutiska samtal på specifikt avtalad tid efter en första kontakt med Internet Reflexion® via hemsidans kontaktformulär eller genom e-post – gäller inte Distans- och hemförsäljningslagens (SFS 2005:59) s k ångerrätt upp till fjorton dagar efter det att en bokning och betalning av samtalstid har skett i det elektroniska bokningsschemat. Samtalstjänsten anses redan ha påbörjats genom den första skriftliga kontakten med Internet Reflexion® från den samtalssökandes sida och genom Internet Reflexion®s e-postsvar med erhållande av inloggningsuppgifter. Detta synsätt, att tjänsten därmed redan har börjat tas i anspråk av den som aktivt bokar en samtalstid, måste accepteras innan en bokning kan ske. De villkor som gäller för avbokning av samtalstider via det elektroniska bokningsschemat och som finns också angivna på sidan Villkor för bokning måste accepteras – genom ett ikryssande av en ruta med förklaringstexten "Jag har läst och accepterar villkoren för bokning, betalning och avbokning" – för att en elektronisk bokning ska kunna genomföras.

Den som har synpunkter på hur Internet Reflexion®s hemsida är utformad – tekniskt eller innehållsmässigt – är självklart välkommen att kontakta Internet Reflexion Sweden AB genom någon av de kontaktmöjligheter som erbjuds. Eventuell utformning som skulle strida mot gällande lagstiftning eller inkräkta på annan parts immaterialrätt eller andra rättigheter är i så fall omedveten och kommer, så fort Internet Reflexion Sweden AB fått kännedom därom, att förändras.